Skip to content

Jodoform prah 15g

1.410 RSD

SASTAV
1 g praha sadrži: 99.89% tri-jodometana

OSOBINE
JODOFORM prah je zelenkasto-žuti, sjajni, pločasto-kristalni ili kristalni prašak. intenzivnog karakterističnog mirisa.
Lako je rastvorlziv u etru, umereno u hloroformu, dosta teško u koncentrovanom etanolu i vrlo teško u vodi.
Molekulska formula jodoforma je SNJ3, a relativna molekulska masa iznosi 393.85.
Kvalitet odgovara zahtevima farmakopeje RN. JUG. IV i USP26.

NAČIN UPOTREBE
Kao farmaceutska hemikalija. jodoform prah se koristi u stoma-
tologiji za pripremu mekih, resorptivnih pasta. neposredno pre
upotrebe.
Mešanjem jodoform praha sa Difurid rastvorom dobija se VVALKHOFF-ova (jodoform-hlorfenol-kamfor-mentol) pasta, a mešanjem sa Sitisan rastvorom dobija se slična Jodoform fenol-kamfor pasta.

NAPOMENA
Jodoform prah deluje nadražujuće. štetan je ako se udiše, proguta
ili je u dodiru sa kožom.
U slučaju da dođe u dodir sa očima ili kožom, odmah islrati sa puno
vode i zatražiti savet lekara.
Posle upotrebe teglicu odmah zatvoriti.

USLOVI ČUVANjA
Čuvati u dobro zatvorenoj tamnoj teglici na temperaturi od 15-ZO^S, zaštićeno od svetlosti i toplote.

ROK TRAJANjA
3 godine.
Hemikalija se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog
na pakovanju

PAKOVANjE
Tamna staklena bočica sa 15 g praha

UPUTSTVO ZA RUKOVANjE I UNIšTAVANjE
Neupotrebljenu hemikaliju uništiti u skladu sa važećim propisima.

ZNAČENjE OZNAKA UPOZORENjA I OBAVEšTENjA
1. Znakom za nadražujuće dejstvo. (Xi), obeležavaju se otrovi koji trenutnim. produženim ili ponovljenim dodirom sa kožom ili sluzokožom izazivaju upale.
2. R 20/21/22: štetan ako se udiše. u dodiru sa kožom i ako se proguta.
3. S 26: U slučaju da dođe u dodir sa očima, isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara.
S 27: Odmah skinuti svu zagađenu odeću.
S 28: Posle dodira sa kožom, odmah isprati sa dovoljno vode.
S 29: Ne izlivati u kanalizaciju.
S 30: Ni u kom slučaju ne dodavati proizvodnu vodu.
S 31: Čuvati odvojeno od eksplozivnih materijala.
S 32: Oprezno rukovati sa posudom.
S 33: Preduzeti mere protiv pojave statičkog elektriciteta.
S 34: Izbegavati udarac i trenje.
S 35: Supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način.
S 36: Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

Proizvođač: Galenika

Kategorija: Oznaka:
Podeli ovaj proizvod: