Skip to content

Cegal NV

1.530 RSD

Normalvezujući cink-fosfatni cement

SASTAV

 • 1g praška sadrži:
 • cink oksida 860,00 mg
 • magnezijum oksida 90,00 mg
 • kalcijum flurid 20,00 mg
 • silicijum dioksid 30,00 mg
 • 1ml tečnosti sadrži:
 • fosforne kiseline 1235,20 mg
 • cink oksida 202,40 mg
 • aluminijum hidroksida 108,80 mg

OSOBINE
Cegal N je dvokomponentni proizvod koji se sastoji od praška i tečnosti. Prašak je sitnozrnasti i bledožute boje. Tečnost je bistra i bezbojna.Prema standardu Cegal N pripada tipu – sitnozrnasti i klasi – normalno vezujući cement.Mešanjem praška i tečnosti neposredno pred upotrebu nastaje hemijska reakcija vezivanja cink oksida i fosforne kiseline i stvaranja tercijarnog cink fosfata. Ova reakcija je egzotermna.Cegal N se jednostavno priprema i lako nanosi u preparisani kavitet ili na brušene površine zuba. Lepljivost cementa omogućava mehaničku vezu sa dentinom. Posle vezivanja nije porozan.Debljina cementnog filma iznosi najviše do 25 μm.Cegal N je odličan termički i hemijski izolator bez štetnog dejstva na pulpu.

Odgovara zahtevima standarda ISO 9917, ISO 10993, ISO 14971.

TERAPIJSKE INDIKACIJE
Cegal N se koristi za : cementne podloge kod amalgamskih ispuna, privremene ispune, punjenje kanala korena pri lečenju kanala korena zuba, cementiranje inleja, solo krunica i drugih fiksnih protetskih radova.

KONTRAINDIKACIJE
Alergija na neorganska i organska jedinjenja aluminijuma.

MERE OPREZA
Obavezne su mere opreza u odnosu na Cegal N tečnost koja sadrži vodeni rastvor fosforne kiseline.

Značenje oznaka upozorenja i obaveštenja

 • 1. Znakom za korozivno nagrizajuće dejstvo (C) obeležavaju se otrovi koji u dodiru sa organskim i neorganskim materijama izazivaju njihova oštećenja.
 • 2. R 22: Štetan ako se proguta.R 34: Izaziva opekotine.R 36/37/38: Nadražuje oči, sistem za disanje i kožu.
 • 3. S 1/2: Čuvati pod ključem, van domašaja dece.S 26: U slučaju da dođe u dodir sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara.S 45: U slučaju nezgode ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara (ako je moguće pokazati etiketu).

NAČIN UPOTREBE
Za mešanje praška i tečnosti Cegala N koristi se špatula od nerđajućeg čelika ili drugog pogodnog materijala. Špatula i staklena pločica moraju biti čiste i suve. Male porcije praška raspoređene na pločici dodaju se postupno tečnosti i mešaju do dobijanja cementa željene konzistencije.Odnos pri mešanju: 1 g praška : 0,3 – 0,7 ml tečnosti.

Vreme mešanja: najduže 90 sekundi.Vreme vezivanja: 9 do 14 minuta.

NAPOMENA
Posle upotrebe pakovanje dobro zatvoriti da tečnost ne bi bila u kontaktu sa vlagom ili vazduhom. Ukoliko se tečnost zamuti, ne sme se upotrebiti.

NEŽELJENI EFEKTI
Do sada nisu prijavljeni neželjeni efekti.

UPOZORENJE
Proizvod se može upotrebiti samo u originalnom pakovanju.

USLOVI ČUVANJA
Čuvati u originilnom pakovanju na temperaturi od 15 do 30° C.

ROK UPOTREBE-5 godina.
Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

PAKOVANJE
120 g praška i 50 ml tečnosti

Kategorija: Oznaka:
Podeli ovaj proizvod: